Servicevoorwaarden Prysma

Versie: maart 2022 

1. Begrippen

De met een hoofdletter aangeduide begrippen in dit document hebben de navolgende betekenis:

Dienst:alle hardware- en softwarecomponenten die tezamen Prysma vormen, inclusief nieuwe versies, zoals nader omschreven in de Dienstbeschrijving Prysma.
Gebruiker(s):perso(o)n(en)die feitelijk gebruikmaken van de Dienst.
Servicevoorwaarden:deze onderhavige overeenkomst.
PhoQus:daar waar PhoQus staat wordt geduid op PhoQus Health B.V.
Toegangscode:de gegevens die toegang bieden tot de Dienst, waaronder een gebruikersnaam, wachtwoord en/of pincode.

2. Toepasselijkheid

2.1.Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers van de Dienst.
2.2.Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat een Gebruiker zich aanmeldt voor de Dienst tot het moment waarop de Gebruiker de Dienst opzegt of het gebruik door PhoQus op grond van het in dit document bepaalde wordt beëindigd.
2.3.Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze Servicevoorwaarden rechtstreeks afdwingbaar zijn door PhoQus.

3. Toegang tot de Dienst

3.1.Verstrekte Toegangscodes zijn niet overdraagbaar en strikt persoonlijk. Gebruiker zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Toegangscodes ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangscodes. PhoQus kan de Toegangscode(s) naar eigen inzicht wijzigen en zal Gebruiker in voorkomende gevallen hiervan tijdig op de hoogte stellen.
3.2.Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangscode(s). Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en Toegangscodes, die door hem beschikbaar zijn gesteld aan derden. PhoQus is niet aansprakelijk voor schade bij Gebruiker en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s).
3.3.Gebruiker stelt PhoQus onverwijld op de hoogte als de Toegangscode(s) onbevoegd wordt gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij Gebruiker bestaat.
3.4.Gebruiker kan PhoQus verzoeken de Toegangscode(s) te blokkeren. PhoQus is gerechtigd te allen tijde de Toegangscode(s) te blokkeren als zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
3.5.PhoQus kan de Toegangscode(s) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in dit document. De verplichting tot betaling blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan.

4. Gebruik van de Dienst

4.1.Na acceptatie van de Servicevoorwaarden verkrijgt Gebruiker een gebruiksrecht op de Dienst om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de servicevoorwaarden.
4.2.Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van PhoQus en/of derden. Indien het PhoQus ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen of bewerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is PhoQus gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor   alsdan verleent Gebruiker toestemming aan PhoQus om alle inbreuk makende   gegevens te verwijderen en te vernietigen. PhoQus zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.
4.3.Gebruiker is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de software van de Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de   functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.
4.4.

Gebruiker staat er bij het gebruik van de Dienst in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:

 1. Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor (ver-)storingen in de Dienst, (computer-)netwerken of (telecommunicatie-)infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten (rand-)apparatuur van Gebruiker, is Gebruiker verplicht de door PhoQus te geven redelijke instructies op te volgen;
 2. Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of tegenover PhoQus en/of derden onrechtmatig is;
 3. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door PhoQus in de Dienstbeschrijving voorgeschreven minimale eisen;
 4. Gebruiker zal zorgdragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;
 5. Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de goede werking van de Dienst kunnen beschadigen;
 6. Gebruiker zal geen Toegangscode(s) misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of trachten te doorbreken;
 7. Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres of naam, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
 8. Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder-)
  pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;
 9. Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
 10. Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
 11. Gebruiker zal informatie en gegevens die van PhoQus wordt ontvangen in het kader van de Dienst niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan voor gebruik van de Dienst. Het delen of doorlijnen van de informatie en gegevens met andere bedrijven of instellingen is niet toegestaan.

5. Verwerking van persoonsgegevens

5.1.PhoQus zal zich bij de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst houden aan alle relevante wet- en regelgeving, met betrekking tot de beveiliging van Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruiker, waaronder, maar niet beperkt tot, de WBP. “Persoonsgegevens” heeft dezelfde definitie als in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
5.2.PhoQus zal passende technische en organisatorische maatregelen implementeren ter bescherming van de Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruiker tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enig andere vorm van onwettige verwerking (met inbegrip van maar niet beperkt tot onnodige verzameling of verdere verwerking). Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie en uitvoering van de maatregelen, zorgen voor een adequaat niveau van bescherming, rekening houdend met de bij de verwerking betrokken risico’s en de aard van de te beveiligen gegevens.
5.3.Gebruiker en/of Deelnemer zal PhoQus steeds tijdig en deugdelijk informeren of enige verwerking in het kader van de Overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Gebruiker. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor PhoQus, zal Gebruiker deze vergoeden.
5.4.

Gebruiker draagt voor zover relevant in het kader van de Overeenkomst zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons-)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer   en de gezondheidszorg, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (WBIG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Gebruiker vrijwaart PhoQus voor alle aanspraken van derden als gevolg van schending van Gebruiker van hiervoor bedoelde wet- en regelgeving.

5.5.

Indien Gebruiker verplicht is om informatie over de verwerking van gegevens aan een overheidsinstantie of een individu te verstrekken, dan zal PhoQus Gebruiker ondersteunen bij het verstrekken van deze informatie. In het geval van overtredingen met betrekking tot gegevensbescherming in verband met de verwerking van gegevens door PhoQus, zal PhoQus Gebruiker ondersteunen bij het informeren van de betrokken personen en de toezichthoudende instantie, indien hierom wordt gevraagd. PhoQus zal Gebruiker ook meteen op de hoogte brengen van alle communicatie van toezichthoudende instanties (bijv; verzoeken, notificatie van maatregelen of eisen) aan PhoQus in verband met de verwerking van gegevens uit hoofde van deze Overeenkomst. PhoQus mag uitsluitend informatie aan derden en toezichthoudende instanties verstrekken na voorafgaande schriftelijke goedkeuring en in coördinatie met Gebruiker, tenzij het PhoQus wettelijk niet is toegestaan om Gebruiker te informeren.

5.6.

Als de betrokken persoon zijn of haar recht tot correctie, verwijdering of afscherming van zijn of haar gegevens uitoefent, zal PhoQus de gegevens corrigeren, afschermen of verwijderen, na overleg en instemming met Gebruiker, of PhoQus zal het verzoek naar Gebruiker doorsturen, indien PhoQus niet in staat is de wijzigingen door te voeren of indien PhoQus hiertoe contractueel niet bevoegd is.

5.7.

Elke Partij bevestigt dat hij bekend is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en verzekert dat hij het personeel, dat bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken is, vertrouwd maakt met de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming en hen verplicht tot geheimhouding met betrekking tot gegevens -en telecommunicatiebeveiliging. Elke Partij zal tevens toezien op de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming.

5.8.

De looptijd van deze overeenkomst zal dezelfde looptijd hebben als de Overeenkomst. Indien de verleende diensten ook na de beëindiging van de Overeenkomst moeten   worden voortgezet (bijvoorbeeld door een exit regeling), dan zijn de bepalingen van deze overeenkomst blijvend van kracht op de verdere levering van diensten voor de gehele duur van de feitelijke samenwerking.

5.9.

Na beëindiging van de Overeenkomst, of op verzoek van Gebruiker op ieder eerder moment, zal PhoQus voor zover mogelijk alle documenten die zij heeft ontvangen aan Gebruiker overhandigen, alsmede alle verwerkingen en opgeleverde gebruiksresultaten en databestanden welke betrekking hebben op de contractuele relatie of, na voorafgaande toestemming, deze vernietigen op een manier die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan gegevensbescherming.

6. Onderhoud, beschikbaarheid en ondersteuning

6.1.PhoQus zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. PhoQus geeft echter geen enkele garantie ter zake.
6.2.PhoQus behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van de Dienst tussentijds te (laten) wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te (laten) herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.
6.3.PhoQus spant zich in om eventuele fouten in de Dienst op te sporen en te (laten) herstellen, echter kan PhoQus niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien door een dergelijke wijziging een materiële afwijking in de functionaliteit van de Dienst optreedt, zal PhoQus Gebruiker daarvan vóór de wijziging schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.
6.4.PhoQus behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van PhoQus. PhoQus zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling op de website www.prysma.nl. PhoQus zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1.Gebruiker bepaalt zelf welke gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen, verzonden of anderszins verwerkt. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. PhoQus is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Gebruiker ingevoerde gegevens.
7.2.Gebruiker vrijwaart PhoQus voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op PhoQus zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door Gebruiker van de Dienst is gemaakt.
7.3.PhoQus is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de verwerkte gegevens te controleren en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door Gebruiker aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.
7.4.

PhoQus is niet aansprakelijk voor fouten in de Dienst of voor schade uit hoofde van of verband houdend met een door Gebruiker uitgeoefend beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen, beroepsfouten, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel, aan derden verschuldigde boetes en vergoedingen en verminderde goodwill is te allen tijde uitgesloten.

8. Opschorting

8.1.PhoQus is zeven dagen na een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien Gebruiker tekortschiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van deze servicevoorwaarden.

9. Beëindiging

9.1.Bij opzegging van de Dienst door Gebruiker of bij beëindiging door PhoQus is PhoQus gerechtigd gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, te verwijderen en te vernietigen, tenzij er een wettelijke verplichting op PhoQus rust om deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.